Rättsskydd och rättshjälp m.m.

Med undantag av vissa mål och då främst familjemål får den som vinner ett mål sina advokatkostnader ersatta av motparten. I de fall då inte motparten betalar kostnaderna är det vanligt att man kan få hjälp från staten eller sitt försäkringsbolag.

Har Du utsatts för brott kan Du i många fall få Dina kostnader helt täckta genom att tingsrätten förordnar advokaten som målsägandebiträde. Tingsrätten kan också förordna advokaten som offentlig förvarare för den som är misstänkt för brott, dock vanligtvis inte vid misstankar om mindre allvarliga brott som till exempel hastighetsöverträdelser och andra rena bötesbrott. I många situationer behöver den misstänkte inte betala något av kostnaderna för sitt försvar, men beroende på ekonomiska förutsättningar kan domstolen besluta om ett visst belopp som den dömde kan behöva betala tillbaka till staten.

I flera mål vid förvaltningsdomstolar, till exempel mål om tvångsvård av barn, kan advokaten förordnas som offentligt biträde och i de fallen betalar den enskilde ingen del av advokatkostnaderna själv.

Vid tvister kan försäkringsbolag i många fall ersätta advokatkostnader via rättsskydd som gäller för både privatpersoner och företag. Viss grundsjälvrisk gäller och denna brukar vara lägre för privatpersoner än för företag. Därutöver finns regelmässigt en självrisk på, vanligtvis, 20-25 %. I regleringar av personskador efter trafikolyckor betalas normalt sett advokatens arbete helt av aktuellt trafikförsäkringsbolag. Ibland finns inte rättskydd. Då kan istället i många fall allmän rättshjälp beviljas, vilket innebär att staten täcker kostnaderna med undantag av en rättshjälpsavgift som kan ligga på mellan 0 och 40 % beroende på ekonomiska förutsättningar.

Det finns även vissa andra möjligheter att få kostnaderna för advokatens arbete ersatta, men oavsett vilken ersättningsform som är aktuell hjälper vi Dig att reda ut dessa frågor på ett tidigt stadium.

Advokaterna Lund & Fagrenius i Karlshamn