Affärsjuridik

Vi biträder klienter med svensk och internationell affärsjuridik och arbetar nära såväl stora som små bolag och egenföretagare. Det innefattar bl a aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser, distributionsavtal, licens- och sekretessavtal, köp/hyra av såväl lös som fast egendom och offentlig upphandling. Vi biträder även klienter i kommersiella tvister vid såväl allmän domstol som skiljeförfarande.

Arvs- och familjerätt

Inom arvs- och familjerätten upprättar vi bland annat gåvobrev, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal och bouppteckningar. Precis som vid de kommersiella avtalen är vi noggranna med att reda ut vad klienten vill uppnå samt att vi ska ge klienten goda kunskaper om vilka risker och möjligheter som följer med olika upplägg. Vår omfattande hantering av arvs- och familjerättsliga tvister har också lärt oss vikten av att de handlingar vi upprättar ska vara entydiga och inte bjuda in till olika tolkningar.

Tvister inom arvs- och familjerätt är vanliga. Allra mest förekommande är vårdnadstvister och andra mål där föräldrar inte kan enas om sina barn. Dessa mål handlar om barnens behov och barnens rätt. En advokat ska sätta sin klients intressen i främsta rummet och i de här målen menar vi att en avgörande del i detta är att barnet i minsta möjliga utsträckning far illa av föräldrarnas konflikt. Vi lägger därför ner stor möda på att hitta frivilliga lösningar som kan fungera för både föräldrar och barn. I vissa fall är det dock nödvändigt att driva målet till ett rättsligt avgörande och då är det viktigt att man som advokat inte väjer för de svåra frågor som måste hanteras i målet.

Brottmål

Brottmålen upptar en stor del av vår tid. Advokaten har en viktig roll för rättssäkerheten och den delen är helt central för oss och vi tar uppdrag som både målsägandebiträde och förvarare. Vår idé är att på bästa sätt företräda den version som klienten presenterar och vi lägger stor vikt vid detta. Samtidigt är vi noggranna med att ge klienten realistiska förväntningar utifrån förutsättningarna i målet.

Skadereglering

En trafikolycka kan, om det vill sig illa, leda till livslånga problem av skiftande slag. I många fall kan därför så stora ersättningsbelopp vara aktuella att utgången av skaderegleringen avgör ens privatekonomi för resten av livet. Vidare kan rätten till ersättning ofta ifrågasättas av försäkringsbolagen, som har stora resurser bakom sig. Det är därför viktigt att den som har drabbats av en trafikolycka med personskador på ett tidigt stadium anlitar en kunnig och engagerad advokat och det är här vi kommer in i bilden. Vi har mångårig erfarenhet av alla stadier i skaderegleringen och fullföljer även ärendena i de fall då talan behöver väckas i domstol.

Tvister

Vi hjälper företag och privatpersoner med tvister av skiftande slag. Förutom arvs- och familjerättsliga mål arbetar vi med tvister inom entreprenad-, fastighet-, köp- avtals och skadeståndsrätt. Oavsett om det är fråga om utomrättsliga åtgärder eller avgörande i skiljenämnd eller domstol kan vi bidra med stor erfarenhet. Vid alla tvister är det för oss en viktig och självklar del av uppdraget att beakta frivilliga lösningar. Vår tanke är nämligen att vi på det viset många gånger kan förkorta processerna samt bättre bidra till att bibehålla eller reparera viktiga affärskontakter eller privata relationer. Ibland är dock ett rättsligt avgörande oundvikligt och därför är vi noggranna med att undersöka alla möjligheter som kan gynna klientens sak. Vid huvudförhandlingar har vi dessutom en fördel av vår vana från brottmålen att hålla förhör med klienten och egna vittnen, men kanske ännu mer motparten och hans eller hennes vittnen.

Advokaterna Lund & Fagrenius i Karlshamn